Începând cu anul 2017 societatea noastră desfășoară activitate de consultanță în următoarele domenii:

Servicii de consultanta în domeniul achizițiilor publice specifice, COD CPV 79418000-7

Aceste servicii includ:

 • consiliere pentru alegerea unei   proceduri  de atribuire optime necesitații create, dintre procedurile de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • consiliere pentru realizarea strategiei de contractare pentru fiecare achiziție

având valoarea estimate peste pragurile stabilite de legile privind achizițiile publice;

 • consiliere in vederea respectării obligației de a utiliza mijloacele electronice
  pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizițiilor
  directe, astfel cum este prevăzut in actele normative;
 • îndrumare pentru utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP)
  in vederea publicării de anunțuri/invitații, documentații de atribuire, eventuale
  clarificări/erate, etc., cu respectarea regulilor de publicitate in vigoare;
 • îndrumare pentru elaborarea/întocmirea documentației de atribuire – caietul de
  sarcini sau documentația descriptiva, fisa de date a achiziției, modele de
  formulare sau contract/acord-cadru;
 • consiliere pentru stabilirea criteriilor de calificare si selecție a ofertanților si
  stabilirea criteriului de atribuire si generare DUAE;
 • furnizare de modele de documente necesare a fi  întocmite pe parcursul
  procedurilor de atribuire, precum si întocmirea si redactarea acestora, inclusiv
  a contractului de achiziție publica/acordului-cadru, precum si conceperea unor
  clauze contractuale;
 • notificarea prevederilor legislative din domeniul achizițiilor publice, precum si a altor informații utile cu privire la implicația acestora asupra activității;
 • îndrumare/consiliere pentru întocmirea punctelor de vedere la eventualele notificări si contestații ale agenților economici, pentru reprezentare in relația cu C.N.S.C., cu instanțele competente si formularea de întâmpinări/plângeri la Curtea de Apel;
 • asistentă/consiliere pe parcursul derulării procedurii de atribuire: îndrumare pentru întocmirea dosarului achiziției publice.

 

Servicii de consultanta in managementul proiectelor, COD CPV 79411000-8

Aceste servicii includ:

 • servicii de întocmire a dosarului cererii de finanțare și a documentelor accesorii;
 • managementul contractului de finanțare;
 • asistență în efectuarea plăților, întocmire și depunere cereri de rambursare/plată/avans;
 • asistență în implementarea contractelor de furnizare/servicii/lucrări;
 • asistență de specialitate pe toată perioada implementării proiectului;
 • asistență în fața instituțiilor de specialitate în cazul solicitărilor de clarificări de-a lungul implementării proiectului.

 

Beneficiind de experiența de 15 ani în domeniul managementului proiectelor a administratorului firmei, domnul Eduard Munteanu, dar și de entuziasmul tinerilor angajați, firma noastră are la ora actuală în portofoliu managementul a cca. 20 de proiecte finanțate din fonduri europene.

De asemenea societatea noastra este ofera servicii de consultanță tehnica in ceea ce priveste domeniul proiectarii, cod CAEN autorizat 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.